Algemene Voorwaarden Olivier Entertaining

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal en mondeling), waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Olivier Entertaining. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op leveringen van: Te Gekke Show en WigWam Verhuur.
2. Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Olivier Entertaining waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien aangegeven is dat een minimale deelname van personen vereist is, houdt dit in dat het totaalbedrag voor het minimale aantal personen als minimum te betalen bedrag berekend wordt.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Olivier Entertaining en opdrachtgever zullen in voorgelegde situatie in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Olivier Entertaining gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

Artikel 3 Orderbevestiging

1. De order is bevestigd zodra er vanuit de wederpartij een schriftelijk/digitaal(mail)/ akkoord is gegeven. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en ansprakelijk/verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeenkomst.

2. Olivier Entertaining zal/kan overgaan in de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst zodra er aan Olivier Entertaining een akkoord/bevestiging voor de opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever.

3. Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Olivier Entertaining.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. Olivier Entertaining zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

2. De opdrachtgever gaat akkoord met de huisregels van Olivier Entertaining en de opdrachtgever zal deze in alles respecteren.

Artikel 5 Huisregels Olivier Entertaining

1. Sociale hygiëne en veiligheid staan te allen tijde centraal en worden strak nageleefd door Olivier Entertaining.

2. Vormen van discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste toespelingen worden niet getolereerd.

3. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden.

4. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd..

5. Alleen het aangewezen personeelslid van Olivier Entertainig is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.

6. Enige vorm van vernieling of beschadiging van eigendommen van Olivier Entertaining door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de offerte.

7. Olivier Entertaining is niet aansprakelijk voor het ontvreemden, zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.

8. Het is verplicht de veiligheidsinstructies van het diensdoende personeel op te volgen. Het personeel en de organisatie streeft maximale veiligheid na, maar is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel.

9. Het is aan de beoordeling van het personeel of huis- en/of gedragsregels geschonden worden of in het gedrang komen.

10. Aan het niet naleven van huis- en/of gedragsregels zijn directe consequenties verbonden. In het geval van dergelijke consequenties zal er geen restitutie van boekingsgelden plaatsvinden en dienen niet voldane betalingen volledig afgelost te worden, waaronder boekingskosten.

Artikel 6 Annulering

1. De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren.

3. Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voorafgaand aan de boeking wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de boeking wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Wordt de opdracht binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd, dan is de opdrachtgever het volle bedrag aan Olivier Entertaining verschuldigd.

4. Indien de opdracht binnen twee weken voorafgaand aan de boeking wordt geannuleerd, worden de hoofdcalculatie en mogelijke extra kosten van de factuur verhaald op de opdrachtgever.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn/haar afspraak, kan Olivier Entertainig de opdracht per direct annuleren.

6. Olivier Entertaining heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

7. In geval van slecht weer tijdens buitenactiviteiten zorgt Olivier Entertaining in overleg met de opdrachtgever voor een alternatief programma. Standaard wordt als alternatief, afhankelijk van de grootte van de groep, het spel ‘Ik hou van Holland’ of een quiz verzorgd. Indien de opdrachtgever vanwege het weer besluit om niet deel te nemen aan de buitenactiviteit én niet wilt deelnemen aan een alternatief programma, dan worden de kosten van de buitenactiviteit wel in rekening gebracht.
8. De kosten van alternatieve programma’s zijn gelijk aan de kosten van de originele buitenactiviteit. Indien het alternatief een eigenlijke hogere kostprijs heeft, wordt dit verschil door Olivier Entertaining opgevangen. Bij een lagere kostprijs van het alternatief, ten opzichte van de originele buitenactiviteit, zal Olivier Entertaining het financiële verschil compenseren.

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor Olivier Entertaining wordt genoodzaakt dit te corrigeren, verrekent Olivier Entertaining de mogelijke kosten in de nacalculatie.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Olivier Entertaining de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Betaling

1. De opdrachtgever krijgt binnen twee weken na de verzorgde activiteit(en) een factuur opgestuurd.

2. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van Olivier Entertaining op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, spelbenodigdheden, of elk ander eigendom van Olivier Entertaining wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Olivier Entertaining is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
- na het sluiten van de overeenkomst Olivier Entertaining ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Olivier Entertaining bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Olivier Entertaining op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Olivier Entertaining de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Olivier Entertaining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) Olivier Entertaining. In dit geval is Olivier Entertaining aansprakelijk voor het factuurbedrag incl. btw.

2. De klant is gehouden het materiaal dat door Olivier Entertaining beschikbaar gesteld wordt, op correcte en gepaste wijze te behandelen. Dit betekent dat indien er na afloop van de activiteit schade is aan het door Olivier Entertaining beschikbaar gestelde materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Olivier Entertaining geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Olivier Entertaining niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Olivier Entertaining heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Olivier Entertaining zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Olivier Entertaining en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.